Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Statut Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym


213”

 

b/      „Urząd Miasta

Kazimierz Dolny

ul. Rynek 12”

 

§ 4

 

1.       Podstawową działalnością Urzędu jest wykonywanie kompleksowej obsługi organów Gminy, umożliwiającej im wykonywanie zadań w ramach przyznanych im kompetencji, a w szczególności:

 

1)          przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,

2)          przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania,

3)          realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów gminy,

4)          obsługa pod względem organizacyjnym  i technicznym  sesji Rady Miejskiej, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, spotkań i narad innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,

5)          zapewnienie organom Gminy warunków do przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

6)          prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do publicznego wglądu oraz publikowanie wymaganych prawem  dokumentów i informacji dotyczących organów Gminy,

7)          wykonywanie prac kancelaryjnych oraz archiwizowania dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

8)          wykonywanie obowiązków i uprawnień pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy, w stosunku do zatrudnionych  w Urzędzie pracowników.

 

2.       Urząd wykonuje inne zadania (własne lub zlecone), których  prowadzenie nie zostało powierzone innym gminnym jednostkom organizacyjnym.

 

 

III. Organizacja i zarządzanie jednostką.

 

§ 5

 

Urzędem kieruje jednoosobowo Burmistrz, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania.

 

§ 6

 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w formie zarządzenia.

 

 

IV. Gospodarka finansowa.

 

§ 7

 

1.       Urząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie obowiązującym jednostki budżetowe.

2.       Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, zgodny z układem wykonawczym budżetu Gminy.

3.       Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.       Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają  przepisy ustawy o finansach publicznych.

 

§ 8

 

Urząd może prowadzić rachunek dochodów własnych, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

 

§ 9

 

Nadzór nad działalnością finansową sprawuje Skarbnik Gminy.

 

V. Postanowienia końcowe.

 

§ 10

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy wymienione w § 2.

 

§ 11

 

Zmiana Statutu następuje w trybie jego nadania.

 

Zobacz także

Uchwała Nr XLI/289/06 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta w Kazimierzu Dolnym.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".