Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przetarg na budowę wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii, gmina Kazimierz Dolny - etap I

Zamawiający:
Gmina Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, tel. 081 88 10 212

Tytuł przetargu:
Budowa wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii, gmina Kazimierz Dolny - etap I

CPV:
45232150-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów do przesyłu wody, 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:
- formularz oferty z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- kosztorys ofertowy


Termin realizacji:
do 31-07-2007 r.

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Pycior, tel. 081 881 02 12 w. 28, teresa.pycior@umkd.pl

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, Sekretariat

Oferty można składać do:
2007-04-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2007-04-12 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, pokój Zastępcy Burmistrza

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:
1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej: www.kazimierzdolny.bip.net.pl, można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, może być przesłana pocztą lub pocztą elektroniczną.
Przesłanie specyfikacji następuje po dostarczeniu do Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. Wniosek można złożyć u Zamawiającego osobiście, można przesłać pocztą, faksem na nr (81) 88 10 213 lub pocztą elektroniczną na adres: um@umkd.pl.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

2) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCW o śr. zew. 110mm - dł.1787m, przyłączy z rur PE o śr. zew. 40mm - dł. 431m, punkty czerpalne - 17 szt.
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr.3 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa dostępna w siedzibie zamawiającego.

3) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5) Język, w którym można składać oferty: polski

6) Termin związania ofertą
okres 30 dni od terminu otwarcia ofert.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - oświadczenie o sp wymogów (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - przedmiar robót (12.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - projekt umowy (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

Zawiadomienie o wyniku przetargu na budowę wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii, gmina Kazimierz Dolny - etap I

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".